Playa Torimbia

Entorno Picos Europa, Playa de Torimbia